หน้าแรก เข้าระบบสมาชิก กระดานสนทนา บทเรียน,ข้อสอบ ออนไลน์ ติดต่อทางโรงเรียน

เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์


 ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 เกี่ยวกับเรา
 ประวัติความเป็นมา
 สถานที่ตั้ง
 ติดต่อสอบถาม

เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริการ
_NSHEADER

คำคมวันนี้

จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด

__admin
เกี่ยวกับเรา

  • ตรา/สัญลักษณ์
  • ปรัชญา

                 วินัย     ความรู้     คู่คุณธรรม

  • เพลงมาร์ช
  • วิสัยทัศน์ 

                    โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ์ภาพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดี   ส่งเสริมให้ร่างกายเเข็งเเรงเจริญเติบโตตามวัย มีความรู้ มีระเบียบวินัย มัทักษะกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ด้านวิชาการเน้นเทคโนโลยี ส่งเสริมกีฬา อนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งเเวดล้อม  สามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไป  และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

  •   ภารกิจ    

1.  ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีลักษณะตาม มาตรฐานการศึกษา

2.  ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน

3.  ส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ทุกรายวิชา

4.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

 5.  ส่งเสริมให้มีศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปศึกษาต่อในระดับสูงและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

6.   ส่งเสริมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรับผิดชอบต่อหน้าที่

7.   ส่งเสริมสุขภาพอนามัย บุคลิกภาพที่ดี

8.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งเเวดล้อม

  •  เป้าหมาย

1.  เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี ศักยภาพ ประสิทธิ์ภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

 2.  เพื่อให้ผู้เรียนนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเเหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาไว้ศึกษาค้นคว้า

  4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีสุขภาพที่สมบูรณ์  สามารถอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

 

                 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-11-15 (1757 ครั้ง)

ย้อนกลับ
โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา